Política de privacitat

Protecció de Dades

Aquesta és la política de protecció de dades del Consorci de les Vies Verdes. Dona compliment al Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) i la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és el Consorci de les Vies Verdes, amb CIF P1700047B i domicili a la Ronda de Sant Antoni Maria Claret, 28A, 1r, de Girona (CP 17002), adreça electrònica info@viesverdes.orgwww.viesverdes.cat.

Amb quins criteris tractem les dades personals?

En el tractament de les dades assumim els principis del Reglament General de Protecció de Dades.

  1. Els tractem de manera lícita (únicament quan tenim una base legal que ens ho permet i amb transparència davant l’interessat).
  2. Els destinem a les finalitats determinades, explícites i legítimes que expliquem en el moment d’obtenir-les. Posteriorment no els tractem de manera incompatible amb aquestes finalitats.
  3. Tractem únicament les adequades, pertinents i limitades al que és necessari en cada cas i per cada finalitat.
  4. Ens esforcem perquè estiguin actualitzades.
  5. Les conservem durant el temps necessari, complint les normes sobre conservació d’informació pública.
  6. Apliquem les mesures tècniques o organitzatives adequades per evitar el tractament no autoritzat o il·lícit, o la seva pèrdua, destrucció o dany accidental.
  7. Com a criteri general només poden comunicar dades les persones més grans de 14 anys. En cas de menors de 14 anys és necessària l’autorització dels seus pares o representants legals.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades?

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) supervisa el compliment de la normativa de protecció de dades, vetllant perquè es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre les persones de qui es tracten dades si volen presentar una queixa o reclamació. Per contactar amb el Delegat de Protecció de Dades es pot adreçar un escrit al Consorci de les Vies Verdes o directament un correu a l’adreça electrònica dpd@ddgi.cat.

Amb quina finalitat tractem les dades i a qui els comuniquem?

El Consorci de les Vies Verdes tracta les dades per a exercir les seves competències i funcions. Els serveis del Consorci es descriuen a la web. Una descripció completa dels tractaments i de les finalitats a les que es destinen les dades figura al Registre de les activitats de tractament, elaborat conforme a l’article 30 RGPD.

Procediments administratius i tràmits

En base a les sol·licituds de les persones particulars interessades, utilitzem les seves dades per seguir la tramitació pròpia de cada tràmit. El catàleg de tràmits i el procediment que es segueix es pot consultar a la seu electrònica. Segons el procediment les dades es poden comunicar a altres administracions competents en la matèria. En alguns casos han de ser objecte de publicació en compliment del principi de transparència.

Serveis

Per a la prestació dels serveis tractem les dades aportades per les persones beneficiàries o bé les que hem obtingut d’altres administracions. Oferir aquests serveis comporta sovint fer-ne un seguiment i obtenir noves dades de les persones usuàries. El catàleg de serveis es pot consultar a la web. Com a criteri general les dades no es comuniquen a altres persones sense el consentiment de l’usuari del servei.

Contacte

Atenem les consultes de persones que utilitzen els formularis de contacte de la nostra pàgina web. Les dades s’utilitzen únicament per aquesta finalitat i no es comuniquen a altres persones.

Enviament d’informació

Amb autorització explícita de cada persona utilitzem dades de contacte que ens ha proporcionat per informar  de les nostres iniciatives, serveis o activitats. Ho fem per diferents canals en funció de com ho ha autoritzat cada persona. No es comuniquen a altres persones sense el seu consentiment.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors

Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim obres, serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial i els destinem únicament a aquesta finalitat. En compliment d’obligacions legals (normativa fiscal i contractual del servei públic) comuniquem dades a d’altres administracions públiques.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

Compliment d’obligacions legals

Els tractaments de les dades en el context de procediments administratius s’efectua seguint les normes reguladores de cada un dels procediments. Es porta a terme en compliment d’obligacions legals.

Complir missió en interès públic

Els tractaments resultants de la prestació dels nostres serveis es justifica per satisfer l’interès públic. També les imatges que obtenim amb les càmeres de videovigilància es tracten per preservar l’interès públic.

Compliment d’una relació contractual o precontractual

Tractem les dades dels nostres proveïdors seguint la normativa de contractació pròpia del sector públic, amb l’abast necessari per al desenvolupament de la relació contractual.

En base al consentiment

Quan fem enviaments d’informació de les nostres iniciatives, serveis o activitats tractem les dades de contacte dels receptors amb l’autorització o consentiment explícit.

Quant de temps conservem les dades?

El temps de conservació de les dades ve determinat per diferents factors, principalment el fet que les dades segueixin essent necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas. En segon lloc, es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per part del Consorci de les Vies Verdes de Girona, i per atendre qualsevol requeriment d’altres administracions públiques o òrgans judicials.

En conseqüència les dades s’han de conservar durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu o per acreditar el compliment de les obligacions legals, però no per un període superior al necessari d’acord amb les finalitats del tractament.

En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria.

En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada es conserven fins que es revoca el consentiment.

La normativa reguladora de la conservació de la documentació pública, i els dictàmens de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental són un referent que determinen els criteris que seguim en la conservació o eliminació de les dades.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten

Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida

Quan les dades s’obtenen del mateix interessat ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d’aquest tractament.

A accedir-hi

Dret que permet saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació

És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió

Es reconeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

A demanar la limitació del tractament

També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

A la portabilitat

En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format d’ús comú.

A oposar-se al tractament

Una persona pot adduir motius particulars que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en la mesura que el perjudiquin.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud al Consorci de les Vies Verdes a l’adreça postal o a les altres dades de contacte indicades a l’encapçalament.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web: www.apd.cat.

En qualsevol cas, per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se a la Delegada de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l’adreça dpd@ddgi.cat.